PHP进行子域名探测

因为不会bash,所以只好用PHP了,因为发现阿里云数据库可能存在的漏洞,这个脚本就是用来探测阿里云数据库所有的子域名。

<?php

/*
 * @author:CplusHua
 * @date:2013-4-27
 * @version:1.0.0
 * @URI:http://www.219.me
 */
$code=Array();
$j=48;
$bool=TRUE;
for($i=0;$i<36;$i++){
  $code[$i]= chr($j++);
  if($j>57&&$bool){
    $j=97;
    $bool=FALSE;
  } 
}
print_r($code);
$arr=Array('0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0');
$domain='';
while(1){
  $domain='';

  for($s=0;$s<15;$s++){
    $domain.=$code[$arr[$s]];
  }
  $host=$domain.".mysql.aliyun.com";
  //echo $host;

  ping($host);
  $arr[0]++;
  for($i=0;$i<14;$i++){
    if($arr[$i]>35){
      $arr[$i]=0;
      $arr[$i+1]++;
    } 
  }
   if(10==$arr[14]){
      break;
   }
}
function ping($host){
  return system('ping -c 1 '.$host.">> ping.txt 2>>/dev/null");
}

?>